1Kor 7:1 Pál válasza vagy a korinthusiak kérdése?

„Amikről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni.”

Probléma

A korinthusi gyülekezet sokféle problémával küszködött. Pál apostol két fennmaradt levelében az ő kérdéseikre válaszol. A 7. részben a házassággal kapcsolatos kérdésekre tér át, de az 1. vers fordításai igen eltérőek. 

Az egyik szerint a korinthusiak írták azt, hogy jobb az embernek, ha nem házasodik, Pál pedig a továbbiakba erre reagál (EFO). Más fordítások szerint azonban a korinthusiak kérdésére Pál válasza az, hogy jobb az embernek, ha nem házasodik (ÚFO, RÚF, SZIT, KNV, B-D), ismét más fordítások pedig nem segítenek eldönteni, hogy ki állít vagy kérdez (KB, ÚRK). Kérdés tehát, hogy melyik értelmezés helyes?    

Fordítás

Görög eredeti: (7:1) peri de hón egrapszate, kalon anthrópó günaikosz mé hap­tesz­thai: (7:2) dia de tasz porneiasz

Formahű fordítás: „Az általatok írtakról pedig , : – jó férfinak nőt nem érinteni , : – a prostitúció miatt azonban…”

Értelmező fordítás: „Arra pedig, amit írtatok, hogy „Jó férfinak nőt nem érinteni”, azt válaszolom: a prostitúció miatt azonban…”

Indoklás

Először is, Pál apostol az előző két fejezetben a fiatal keresztény közösségben előforduló látványos erkölcsi problémákra reagált, mint például egy fiú együttélése apja feleségével, a prostitúció, a nyerészkedés, a bálványimádás, a rágalmazás, a részegeskedés, a hívők közti pereskedés. Ezután igyekezett velük megértetni, hogy a hívők szabadsága nem szabadosság, és Krisztus testében a prostitúció nem csak a saját test ellen, hanem a Krisztus teste, az egyház elleni bűn is. Életszentségüknek ára volt, ezért testi életükkel is Istent kellene dicsőíteniük. 

Az 5-6. fejezetben Pál csalódásának, haragjának és világos parancsainak hátte­rében az állhat, hogy ezekről a dolgokról nem is kérték ki a véleményét. A 7-10. fejezetben azonban változtat a hangnemén. Volt ugyanis egy előző levele (ld. 5:9), amire a korinthusiak válaszoltak (ld. 7:1), Pál pedig a következő négy fejezetben erre a levélre reagál, témáról témára haladva.

A kérdésekre és kijelentésekre való válaszokat – a 6:12-20 után logikus módon – a szexuális érintkezés témakörével kezdi. Ezt a peri de… („ami pedig a … illeti”) formula vezeti be, ami a továbbiakban is mindig témaváltást jelez (ld. 7:25 8:1,4 12:1). Régóta vita tárgya, hogy a „jó férfinak nőt nem érinteni” Pál tanácsa vagy a korinthusiak kijelentése-kérdése, de a szakmai konszenzus az utóbbi értelmezés felé hajlik (ld. NIGTC).

Az érvek szerint az ilyen témabevezetések mind a korinthusiak problémáira reagálnak: a szexuális kapcsolatról, a hajadonokról és jegyesekről, a bálványáldozati húsról, a karizmákról stb. A nemi érintkezés témáját illetően pedig Pál kifejezetten ellentmond a „jó nem is érinteni” ideáljának: a fizikai kapcsolatra igenis szükség van, a prostitúció kísértése (7:2), illetve az önuralmat próbára tevő, égető vágyak miatt is (7:5,9), és ez az összbibliai tanítással összhangban van (ld. 1Móz 2:18 – nem egyedül). Pál szerint a nemi vágynak megvan a helye: a házasságban. A házasságot pedig nem csupán „második legjobb” lehetőségként ajánlja, és szóhasználatából is kitűnik, hogy számára a házasság nem csupán két fizikai testnek (szarx), hanem két ember egész lényének (szóma) az egyesülése.

Pál csak a Korinthusban várható üldöztetések miatt (7:26) tanácsolja a helyieknek, hogy az egyedülálló és az özvegy lehetőleg ne házasodjon, de a döntést rájuk bízza. Nem tiltja a házasságot, mint rosszat, csak jobbat ajánl (7:38), hiszen saját nőtlenségéhez hasonlóan a házasságot is kegyelmi ajándéknak, karizmának tartja (7:7).